MOU โครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ และร่วม MOU กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน จำกัด ซึ่งการ MOU ครั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ก้าวขี้นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของการพัฒนาการศึกษาสู่ SMART UNIVERSITY ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่จะพัฒนาจังหวัดด้วยระบบ IT SMART CITY ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการ MOU ครั้งนี้ได้จัดขึ่้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย.#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.