วไลยอลงกรณ์ ประกาศเจตนารมณ์ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  มรภ.วไลยอลงกรณ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใRead More…

“ประชุมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร”

    “ประชุมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร” วRead More…

“การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”

  “การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษารRead More…