มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ Knowledge Management Systems ISO – 30401: 2018

     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภRead More…