ประชุมหารือการดำเนินโครงการเรื่องเล่าความสำเร็จออนไลน์

News

วันที่ 28 เมษายน 2564 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการเรื่องเล่าความสำเร็จออนไลน์ ภายใต้ชื่อรายการ “วิถีวิทย์…พิชิตชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานที่สถาบันการศึกษาให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ นักพัฒนา นักวิจัย และชุมชน ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์