เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ :

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ :

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา :

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
2. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชน
ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ :
 1. บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
 3. เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 4. ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมหลัก วัฒธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก
ค่านิยมหลัก :
 • V : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
 • A : Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
 • L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
 • Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
 • A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

 

สีประจำมหาวิทยาลัย
 • สีเขียว หมายถึง สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยองกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งเป็นองค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย

 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ “ต้นราชพฤกษ์”
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula L.
  ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE
  ชื่อสามัญ : Golden shower, Indian laburnum, Pudding-pine tree
  ชื่ออื่นๆ : คูน ลมแล้ง
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู่ ดอกสีเหลืองสด ออกเป็นช่อยาวห้อยระย้าตามกิ่งเต็มต้น ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกยาว แขวนห้อยตามกิ่ง ฝักแก่สีน้ำตาลเข้ม เมล็ดจำนวนมาก ออกดอก กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
  ประโยชน์ : ดอก แก้ไข้ เป็นยาระบาย ใบ ต้มกินเป็นยาระบาย รากและแก่น ขับพยาธิ

 

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2023 https://youtu.be/bCpfE4pk18A

 

แนะนำสถานที่ vru 2023    https://youtu.be/wqJlz4OzRns

 

แนะนำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2566 Vol. Thai – YouTube