นิตยสาร vru magazine online

นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฉบับ ราย 4 เดือน/ ครั้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านรูปแบบนิตยสารออนไลน์
* สนใจติดต่อลงโฆษณาในนิตยสาร โทร. 02-909-1425 (วัน-เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)
E-Mail : vrumagazine@vru.ac.th  
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมลงโฆษณาในนิตยสาร
Download แบบฟอร์มลงโฆษณา


vru magazine vol.1 (coming soon)