นิตยสาร

จัดทำโดยงานสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบของเอกสารแจกฟรี (Free Copy) ราย 4 เดือน เพื่อเผยแพร่ตามสถานที่ราชการ เอกชน ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ รวมทั้งนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์งานสื่อสารองค์กรและการตลาด มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น ดั่งวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563
vol.1 No.1, May-August 2020

* สนใจติดต่อลงโฆษณาในนิตยสาร โทร. 02-909-1425 (วัน-เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)
E-Mail : vrumagazine@vru.ac.th   
Download แบบฟอร์มลงโฆษณา