นิตยสาร VRU MAGAZINE

จัดทำโดยงานสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบของเอกสารแจกฟรี (Free Copy) ราย 4 เดือน เพื่อเผยแพร่ตามสถานที่ราชการ เอกชน ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ รวมทั้งนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์งานสื่อสารองค์กรและการตลาด มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น ดั่งวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

               

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563           ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2563                     
Vol.1 No.1, May-August 2020         
                  Vol.1 No.2, September- December 2020

        

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564                ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564
Vol.2 No.1, January- April 2021                         Vol.2 No.2, May- August 2021 

 

          

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564                   ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565
 Vol.2 No.3, September- December 2021              Vol.3 No.1, January- April 2022 

         

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565              ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565
      Vol.3 No.2, May- August 2022                       Vol.3 No.3, September- December 2022 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566    

     Vol.4 No.1, January- April 2023 

 

 

 

 

 

 

https://anyflip.com/fobhd/hxey/

* สนใจติดต่อลงโฆษณาในนิตยสาร โทร. 02-909-1425 (วัน-เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)
E-Mail : vrumagazine@vru.ac.th   
** Download แบบฟอร์มลงโฆษณา