กิจกรรมพัฒนาทักษะ Social enterprise (ผูู้ประกอบการทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม”

      วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดRead More…