อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

    “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงRead More…