การพัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

News
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม การพัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัยแบบบรูณาการเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์