การประชุมเตรียมความพร้อมและแถลงข่าว

วันที่ 18 เมษายน 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุมและแถลงข่าวประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พร้อมคณะผู้ปฏิบัติงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการแถลงข่าว ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.