วไลยอลงกรณ์ฯ ตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูปถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูปถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ชั้น 1 อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.