ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น

News
 
วันที่ 18 กัยายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ในการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ ห้องนิลปัทม์ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์