“ประชุม ทปอ.ครั้งที่ 5”

News
“ประชุม ทปอ.ครั้งที่ 5”
วันที่ 19 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 5 (155)/2563 โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง พร้อมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหารือแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม scc 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์