เปิดครัวหลังบ้านวไลยอลงกรณ์

News สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19

 

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้เปิดครัวหลังบ้าน บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้คณาจารย์ บุคลากร ได้เก็บพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ เพื่อนำไปประกอบอาหารฟรี โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การเดินทางออกไปบริเวณภายนอกมีความเสี่ยงติดโรค จึงได้อำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ บุคลากร โดยสามารถเข่้าไปเก็บพืชผักสวนครัวและเยี่ยมชมได้ทุกวัน และขอให้ทุกคน เว้นระยะห่าง ในการเข้าไปชม

Leave a Reply

Your email address will not be published.