มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ Knowledge Management Systems ISO – 30401: 2018

News
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ Knowledge Management Systems ISO – 30401: 2018 จาก British Standard Institute (BSI)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู้ ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems เป็นแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฎ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems) ที่เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด นโยบาย กระบวนการทำงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดข้อมูล และความรู้ การตรวจสอบ การประเมินและการปรับปรุง กระบวนการการจัดการความรู้ขององค์กร ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการและวิธีการ ในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี เข้าร่วมรับมอบป้ายผ่านการรับรอง พร้อมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์