ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

News

 

 

“ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธานการประชุม คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/ 2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ อาทิ วาระการประชุมการแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสากรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และการขอเสนอหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรปั้นดินเป็นรายได้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์