Open House VRU 2022

News
วันที่ 19 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Open House VRU 2022 ซึ่งเป็นการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน และผู้ที่สนใจในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.vru.ac.th
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร