มรภ.วไลยอลงกรณ์ เดินหน้ามุ่งผลิตสื่อ VRU MOOC ตั้งเป้า 20 วิชา ภายในปี 65

News

  

 

 

 

 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ. ) นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา สื่อการเรียนการสอน MOOC เพื่อพัฒนาสื่อรายวิชาการศึกษาทั่วไปและรายวิชาอื่นๆ เพิ่มศักยภาพให้อาจารย์ผู้สอน ตามแนวทางมาตรฐานการจัดทำรายวิชา MOOC เพื่อใช้เป็นการเรียนการสอนในระบบ Thai MOOC ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Thaimooc.org)
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจากอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ในมหาวิทยาลัยเป็นดี ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการจัดทำรายวิชาในปีงบประมาณ 2565 จำนวนกว่า 20 รายวิชา เช่น การออกแบบบอร์ดเกมส์ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โมดูล 1-2 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Animaker โมดูล 2 หลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง หลักสูตรพาคิดพาสนุกสุดปังกับ Coding รูปแบบ Unplugged เป็นต้น