“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี”

News

   

 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx สำนักงานอธิการบดี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร