การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

News

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” โดย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
#http://info.vru.ac.th/?p=2120