มรภ.วไลยอลงกรณ์เปิดบ้านจัดอบรม Rajabhat Dataset Workshop III

News
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop III เพื่อทำหน้าที่ในการรับผิดชอบและดูแลข้อมูลในส่วนของกลุ่มข้อมูลราชภัฏ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลร่วมกันในกลุ่มข้อมูลราชภัฏอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ สตูดิโอนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการจัดโครงการหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการยุทธศาสตร์ ได้มีการลงพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มของการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและสร้างเสริมคุณภาพโดยการนำเอาระบบข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยใช้งาน ดังนั้นทางคณะกรรมการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้การดำเนินการของที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ โดยในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop III ผ่าน Zoom จะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้กับกลุ่มข้อมูลของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถออกแบบและแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนนำเสนอรูปแบบการจัดทำรายงานให้กับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ และพัฒนาต่อยอดในการสร้างกลุ่มข้อมูลประเภทอื่นให้เหมาะสม (Rajabhat Dataset) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เช่น การสร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว ข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม สุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่ในท้องถิ่น ผ่านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย กับโครงสร้างเครือข่ายของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและตลาด เป็นการสร้างรายได้ ในรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดเตรียมข้อมูล และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยจัดอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร