อบรมการถอดบทเรียนการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning

News

 

 
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps และยกระดับนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 สำหรับครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ประถมศึกษา

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร