โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 (U2T)

News
 

 


วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรม Social Literacy แก่ผู้ถูกจ้างงานจังหวัดปทุมธานี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ผและศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ อาจารย์นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร