พิธีมอบเสื้อกาวน์

News

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ.ห้อง 1001 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้