“โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียความพร้อม เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาชีพครู”

News
“โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียความพร้อม เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาชีพครู”
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการเตรียความพร้อม เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องนิโลตบล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดยสภาคณบดี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ(สครภ)
การจัดกิจกรมมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาคุรุสภา เป็นวิทยากรพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อวิพากษ์กระบวนการเตรียมความพร้อม และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม จำนวน 53 คน
#V_Visionaryเป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A _Activenessทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Adaptiveปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#A_Acceptance and Friendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร