“โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”

News

 

  

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#http://info.vru.ac.th/?p=1353