“รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธรุกิจ”

News

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธาน “มอบรางวัล การประกวดแผนธรุกิจรอบที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ)” ในโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#http://info.vru.ac.th/?p=1361
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น