“อาจารย์ นักศึกษา ศิลปะการแสดง ร่วมแสดงผลงานด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม “

News

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเชิญ อ.ดร.ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุลเเละนักศึกษาจากรายวิชานาฏศิลป์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เเสดงผลงานทางด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัย ซึ่งนายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมการเเสดงในครั้งนี้ สำหรับการเเสดงได้นำเสนอให้เห็นถึงพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็น”แม่” ที่มีต่อลูก นำเสนอในรูป เเบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย ผ่านบทเพลง”หนึ่งเดียวคือแม่” อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล ได้เเสดงผลงานร่วมกับนักศึกษาจากรายวิชานาฏศิลป์สากล ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการนำทักษะจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้ฝึกการปฏิบัติงานจริงร่วมกับองค์กรเฉพาะทางศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย นอกจากนี้นักศึกษาสามารถมีรายได้ระหว่างเรียน ในงาน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 The 5th Bangkok Art Festival” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม  ที่ผ่านมา ณ ลิโด้ คอนเนค สยามสเเควร์