ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อม

News

 

 

 

  

 

 
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสตูดิโอ 1 นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ #http://info.vru.ac.th/?p=2436 #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร