มรภ.วไลยอลงกรณ์ รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7

News
“สุดปลื้ม!!! มรภ.วไลยอลงกรณ์ รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกฯ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ  โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 32 หน่วยงาน 54 รางวัล จากหน่วยงานทั้งสิ้น 286 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ภายใต้ปรัชญา “หน่วยงานเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง”
ในการนี้ รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เป็นผู้แทนรับรางวัล มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด (ดีเด่น) ในครั้งนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance_and_Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร