“ผู้บริหารห่วงใยบุคลากร ห่างไกลโควิด-19”

News
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ได้ร่วมให้กำลังใจและดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 นอกจากนี้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนภายในอาคารยังได้รับความสุนทรีย์ด้วยเสียงเพลงบรรเลงจากอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รับวัคซีน ธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิมเนเซียม 4)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความสะดวกและการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้มอบข้าวกล่องแทนความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้