งานสื่อสารองค์กรและการตลาด

Home งานสื่อสารองค์กรและการตลาด เกี่ยวกับหน่วยงาน
งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานสื่อสารองค์กรและการตลาด  ต่อมามีการปรับชื่อและโครงสร้างในปี 2566 เป็น งานสื่อสารองค์การและการตลาด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566  ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานและดำเนินการเผยแพร่งานด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานด้านการตลาด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลภายในและภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เตรียมพร้อมในการเข้ามาศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปีตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กร สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมน ท้องถิ่น รวมทั้งให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อประเภทต่างๆ

วิสัยทัศน์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด
 เป็นเลิศในการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงรุกขององค์กร

พันธกิจของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด
งานสื่อสารองค์กรและการตลาดปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

1. จัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างมีมาตรฐานเป็นไปตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ และผลิตบัณฑิตให้มีคุณค่าต่อสังคม
2. ผลิตและพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรรค์ที่เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
3. ประสานความร่วมมือกับชุมชน สังคม หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสร้างพลัง และหนุนเสริมขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการอยู่ดีมีสุข ที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศและหลักธรรมาภิบาล ก้าวสู่การเป็น Smart University และมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green University)

ภาระหน้าที่ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด

 1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ/ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. สร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
 3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนสัมพันธ์
 4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถ่ายภาพและการจัดเก็บคลังภาพสำหรับการสืบค้น
 5. ติดตามและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อ การรับสมัครนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 6. วางแผน และดำเนินการด้านการตลาดในสถานะของสถานศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
 7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ติดต่อ สอบถาม

ค่านิยมหลักของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด

 1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
 3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
 5. มีจิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)

โครงสร้างหน่วยงาน

http://pres.vru.ac.th/

ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

http://general.vru.ac.th/

บุคลากรของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด

นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน ตามสำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
แผนปฏิบัติราชการ ตามสำนักงานอธิการบดี
แผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
แผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ติดตามและประเมินผล
ประกาศเกี่ยวกับพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ส่วนกลาง)
VALAYA – ITA