งานสื่อสารองค์กรและการตลาด

Home งานสื่อสารองค์กรและการตลาด เกี่ยวกับหน่วยงาน
งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานสื่อสารองค์กรและการตลาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานและดำเนินการเผยแพร่งานด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานด้านการตลาด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลภายในและภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เตรียมพร้อมในการเข้ามาศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปีตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายและบริหารข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กร สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมน ท้องถิ่น รวมทั้งให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อประเภทต่างๆ

วิสัยทัศน์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด
 เป็นเลิศในการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงรุกขององค์กร

พันธกิจของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด
งานสื่อสารองค์กรและการตลาดปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

 1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
 3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
 4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ภาระหน้าที่ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด

 1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ/ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. สร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
 3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนสัมพันธ์
 4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถ่ายภาพและการจัดเก็บคลังภาพสำหรับการสืบค้น
 5. ติดตามและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อ การรับสมัครนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 6. วางแผน และดำเนินการด้านการตลาดในสถานะของสถานศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
 7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ติดต่อ สอบถาม

ค่านิยมหลักของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด

 1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
 3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
 5. มีจิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)

โครงสร้างหน่วยงาน

http://pres.vru.ac.th/

ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

http://general.vru.ac.th/

บุคลากรของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด

 

นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน ตามสำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
แผนปฏิบัติราชการ ตามสำนักงานอธิการบดี
แผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
แผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ติดตามและประเมินผล
ประกาศเกี่ยวกับพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ส่วนกลาง)
VALAYA – ITA

Leave a Reply

Your email address will not be published.