“การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”

News

 

“การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุม “การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://info.vru.ac.th/?p=664

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.