ด้วยความห่วงใย จากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID -19 ไปด้วยกัน

News

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID–19
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยจึงขอสนับสนุน เป็นกำลังเสริมด้านอาหารและเครื่องดื่ม มอบแด่บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID–19
ในวันนี้ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผู้บริหาร และนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งมอบอาหาร จำนวน 185 ชุด และถุงปันสุขวิศวกรสังคม (ซึ่งท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้มอบให้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งมอบความห่วงใยสู่ชุมชน) จำนวน 50 ชุด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนของเทศบาลท่าโขลง เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมอบให้แก่ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี