กิจกรรมพัฒนาทักษะ Social enterprise (ผูู้ประกอบการทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม”

News

   

 
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Social enterprise (ผูู้ประกอบการทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting) ให้แก่อาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคมในการลงพื้นที่ชุมชนของนักศึกษาให้สามารถนำทักษะวิศวกรสังคมไปใช้ในการดำเนินงานในชุมชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนโยบายเพื่อการพัฒนาเมืองและการสร้างนวัตกรรมสังคม อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิกรรม จำนวน 98 คน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร