การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

News

ภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) หลังจากการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
วิสัยทัศน์ใหม่ :
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการนำดิจิทัล (Digitalization) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการจนทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือของชุมชน (Desirable) และเป็นที่พึ่งของชุมชน (Dependable) มีการสร้างงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้โดยอาศัย Bigdata โดยจะมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ การเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นักศึกษาเกิดรายได้ระหว่างเรียนโดยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของมหาวิทยาลัย