ประชุมการจัดทำนิตยสาร VRU MAGAZINE Vol.2 No.2

News
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ กับคณะกรรมการงานสื่อสารองค์กรและการตลาด เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำนิตยสาร VRU MAGAZINE Vol.2 No.2 โดยมีการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน