ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

News

   

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

http://info.vru.ac.th/?p=1125

Leave a Reply

Your email address will not be published.