U2T HACKATHON 2021

News
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม และร่วมหารือ แนวทางการจัดการแข่งขัน HACKATHON ร่วมกับ 14 มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และผู้บริหารของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 เครือข่ายภาคตะวันออก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในระดับภูมิภาคทีมละ 5-7 คน ประกอบด้วย บัณฑิต นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับการจ้างงาน โดยจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างและพัฒนา (Creative Economy) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Technology/Health Care) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม (Circular Economy/การเพิ่มรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน) และศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture) ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะแก่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานได้ระดมความคิดสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริง ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564 สมัครออนไลน์ |https://forms.gle/HnFkhaUvuf74rXGn8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โทร. 02-909-3026 อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ โทร. 089-893-4808 #HACKATHON #HACKATHON2021 #VRUU2T
สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดผ่านระบบออนไลน์ ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเพชรบริหาร และห้องประชุมรับรอง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์