การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ชุมชนนักปฎิบัติฯ

News
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ชุมชนนักปฎิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ ABCD Model ในรายวิชาการศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุม SCC ห้อง 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์