ประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

News
   

 

 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใช้ประกอบการทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังเป็นการทบทวนจัดทำ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ.2565-2570 และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จำนวน 80 คน ซึ่งจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งในระบบ onsite ณ ห้องประชุม เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 และ on line ผ่านระบบ zoom

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร