โครงการ “สร้างการรับรู้ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส”

News

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานเปิดการโครงการ “”สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตามO 42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการทำงานผ่านค่านิยม VALAYA” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างกระบวนการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเป็นการอบรมให้กับผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้จัดการอบรม ณ ห้อง SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร