สร้างคนดีให้มีคุณธรรม ตามคำสอนของพ่อ

วันที่ 23 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานและรับฟังการเสวนาพิเศษ “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม ตามคำสอนของพ่อ” โดยมีการปาฐกถาพิเศษ “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา การบรรยาย หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเสวนาพิเศษ “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม ตามคำสอนของพ่อ” โดย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายปราโมย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ และ ดร.แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ประธานเสถียรธรรมสถาน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

Posted in ข่าวสาร.