การจัดการเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย

News
วันที่ 25 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการเลือกกันเองของพนักงามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์