“กิจกรรมประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์สร้างสรรค์ 4.0 ระดับชาติ”

News

  

 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานกล่าวเปิด “กิจกรรมประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์สร้างสรรค์ 4.0 ระดับชาติ” ซึ่งได้จัดกิจกรรมโดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 212 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #http://info.vru.ac.th/?p=1981