“ประชุมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 “ประชุมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลRead More…

“การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เปRead More…