ABOUT

About
งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
หมายเลขโทรศัพท์  0 2529 0674-7 ,  0 2909 1425
หมายเลขโทรสาร 0 2909 1425
เว็บไซต์  www.pr.vru.ac.th และ  www.vru.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/vru.pr
https://th-th.facebook.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์-474191762680721/
IG: vru_valaya
Twitter: vru_valaya
YouTube: vru channel
E-Mail: pr@vru.ac.th

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
http://www.vru.ac.th/about-vru/complain.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *