อบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาองค์กรชั้นนำในการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ

News
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาองค์กรชั้นนำในการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรว่ามีกระบวนการดำเนินงานอย่างไร รวมทั้งเรียนรู้การใช้เครื่องมือการทำ KM ในการดำเนินงานที่สำคัญและบทบาทของผู้บริหารที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการบริหารจัดการความรู้องค์กร โดย อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมในครั้งนี้ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร