อาจารย์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ได้รับเชิญร่วมแสดงผลงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย

News

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญ อ.ดร.ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล (อ.จา) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการเเสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์สร้างสรรค์เข้าร่วมแสดงผลงานทางด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยใน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 The 5th Bangkok Art Festival” เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ลิโด้ คอนเนค สยามสเเควร์