“มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับการตรวจเยี่ยม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

News

 

  

 

“มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับการตรวจเยี่ยม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบ Valaya Model และแนวทางการจ้างงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 3 เดือน พร้อมรับฟังการนำเสนอแนวคิดในการฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อการพัฒนาชุมชน
นอกจากนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ยังได้มอบนโยบายในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และบริการวิชาการ การสร้างอาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และร่วมชมผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีบทบาทในการฟื้นฟู แก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ตามนโยบายของกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.